Home
Personal
Railtracking
Abandoned
Grootse Plannen
(G)een weg langs
Inpoldering van
de Waddenzee
Other

Inpoldering van de Waddenzee

Met de Waddenzee als beschermd natuurgebied kunnen we het ons nu amper voorstellen, maar er zijn tot begin jaren '70 serieuze plannen geweest om grote delen van de Waddenzee in te polderen.

Bij de eerste plannen voor de aanleg van de afsluitdijk wordt er al aan gedacht om dammen tussen de eilanden te bouwen en de waddenzee droog te leggen maar dit idee blijkt dan nog niet technisch haalbaar. Dat blijkt wel uit het mislukken van de verbindingsdam naar Ameland. Onder leiding van jonkheer Teding van Berkhout wordt in 1871 door de 'Friesche Maatschappij tot Landaanwinning op de Friese Wadden' een dam aangelegd tussen Holwerd en Buren op Ameland. Doel is om zo het proces van aanslibben te versnellen en zo landbouwgrond te verkrijgen. Maar erg lang houdt de dam niet stand, tien jaar later is de nieuwe dam zo beschadigd door stormen dat hij moet worden opgegeven. Bij laag water zijn nog resten van deze dam terug te vinden. Ook op de topografische kaart uit 1927 staat hij nog aangegeven.


De resten van de dam op de kaart van 1927
Na de watersnoodramp van 1953 werden niet alleen de zeearmen in Zeeland afgesloten maar werd het inpolderen van de Waddenzee ook opnieuw bekeken. De ingenieurs kwamen met onderstaand plan:

Kaartje van Gerbrand Gaaff, overgenomen van een schoolplaat uit ca 1960 (gestolen door mij van waddenzeesites.nl).

In 1961 werd de commissie "Verbinding Ameland-vaste wal" opgericht met het doel om een dam aan te leggen tussen Ameland en de vaste wal. Zij kwam een plan om Ameland door middel van twee dammen met de vastewal te verbinden. Behalve landbouwgrond zou dit extra inkomen uit recreatie opleveren voor de Amelanders. Het plan kende vele voorstanders, niet zo vreemd als je bedenkt dat bijvoorbeeld enkele jaren eerder 135.000 handtekeningen waren ingezameld vóór de afdamming van de Lauwerszee. Maar uiteindelijk wisten de tegenstanders, verenigd in de De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (later: Waddenvereniging) de regering van hun standpunt te overtuigen. In 1971 besloot de regering dat de Waddenzee niet door een dam verbroken mocht worden.

Hebben deze wilde plannen dan nog wat tastbaars achtergelaten? Niet veel maar toch wel wat. Vlieland werd met ontruiming bedreigd omdat de kustverdediging van het eiland te duur werd. Echter Rijkswaterstaat wist de regering ervan te overtuigen dat een sterk Vlieland noodzakelijk was voor de inpoldering van de Waddenzee.
Het was dezelfde Rijkswaterstaat die in 1950 een stuifdijk aanlegt op Rottumerplaat om het eilandje in de toekomst te gebruiken als werkeiland bij de inpoldering.

#

Creative Commons License